สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5
ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ภายในปี 2568”


พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพด้านบริการ วิชาการ และบริหารจัดการสุขภาพเพื่อประชาชน ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ทันสมัย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการด้านระบบสุขภาพ
6. สร้างและพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
เป้าหมาย
1. ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
ค่านิยมร่วม สสจ
ซื่อสัตย์ จริงใจ สามัคคี เรียนรู้ต่อเนื่อง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
ข้อ 20 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
   (1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
   (2) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
   (3) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
   (4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
   (5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณสุขด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
   (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่!!<<
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (Samutsakhon Provincial Public Health Office)
เลขที่ 24/87 หมู่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000