สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์กรหลักด้านสุขภาพด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
เพื่อประชาชนสุขภาพดีภายในปี 2570


พันธกิจ
1. พัฒนาระบบส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ประชาชนทุกชื้อชาติสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมจัดระบบสุขภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ทันสมัย
เป้าหมาย
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
ค่านิยมร่วม สสจ
ซื่อสัตย์ จริงใจ สามัคคี เรียนรู้ต่อเนื่อง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
ข้อ 20 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
   (1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
   (2) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
   (3) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
   (4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
   (5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณสุขด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
   (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่!!<<
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (Samutsakhon Provincial Public Health Office)
เลขที่ 24/87 หมู่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000