สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

แพทย์หญิงวิทิตา แจ้งเอี่ยม

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

น.ส.อรุณศรี บุญมาศิริ

เภสัชกรเชี่ยวชาญ
(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

น.ส.วารุณี เสี่ยงบุญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

นายสรชัย หลำสาคร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสุคนธ์ ปัญจพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(ด้านบริการทางวิชาการ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (Samutsakhon Provincial Public Health Office)
เลขที่ 24/87 หมู่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000