สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

น.ส.อรุณศรี บุญมาศิริ

เภสัชกรเชี่ยวชาญ
(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

นายสันติ เหล่านิพนธ์

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

น.ส.วารุณี เสี่ยงบุญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

นางนิลุบล อิ่มทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (Samutsakhon Provincial Public Health Office)
เลขที่ 24/87 หมู่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000