สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

นายประกิจ สาระเทพ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

น.ส.ศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

น.ส.อรุณศรี บุญมาศิริ

เภสัชกรเชี่ยวชาญ
(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

น.ส.วารุณี เสี่ยงบุญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

นางนิลุบล อิ่มทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นายชุมพล นาคอ่อน

นิติกรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (Samutsakhon Provincial Public Health Office)
เลขที่ 24/87 หมู่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000