วิสัยทัศน์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

 

   :: วิสัยทัศน์[VISION]

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ เทคโนโลยีทันสมัย

เครือข่ายมีส่วนร่วม ประชาชนสุขภาพดี

 

   :: พันธกิจ[MISSION]

                  1. พัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพของประชาชนให้พึ่งตนเอง
               2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจัดการด้านระบบสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
               3. พัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับ ให้ประชาชนเข้าถึง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
               4. พัฒนาการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

 

   :: เป้าหมาย (Goals) :         

         1. ประชาชนมีสุขภาพดี

         2. ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้านสุขภาพ

         3. ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง

 

   :: ค่านิยมร่วม (CORE VALUE) : สสจ.

                ส  = สามัคคี
                ส  = สร้างสรรค์
                จ  = จริงจัง
                   

   :: ค่านิยมองค์กร MOPH

           M : Mastery : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงานคิดพูดอย่างมีสติใช้กิริยาวาจาเหมาะสมมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรมรักการเรียนรู้ค้นหาความรู้สม่ำเสมอมีวินัยตรงต่อเวลารับผิดชอบ)

           O : Originality : สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

           P : People-centeredapproach : ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางในการทำงาน

           H : Humility : มีความอ่อนน้อมถ่อมตนการเคารพผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมรู้แพ้รู้ชนะเปิดรับฟัง ความเห็นต่างจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน