ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อาคารเดิมสร้างบนที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 3 งาน 57 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัด ตรงข้ามวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อาคารที่สร้างเป็นแบบแปลนจากกองสุขาภิบาล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 550,000 บาท

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ย้ายมาสร้างอาคารแห่งใหม่ โดยได้รับบริจาคที่ดิน จากบริษัท มหาชัยเมืองทองบ้านและที่ดิน จำกัด เนื้อที่ 5 ไร่ ราคา 15 ล้านบาท อาคารที่สร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 3 ชั้น แบบแปลน เลขที่ 8491 จากกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณการก่อสร้าง 20,400,000 บาท และได้เปิดทำการอาคารแห่งนี้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2543

ที่ตั้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 24/87 หมู่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 0-3487-1276-78

โทรสาร : 0-3484-0513 หรือ 0-3487-1274

 

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย

            กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
            ข้อ 20 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
   (1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
   (2) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
   (3) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

   (4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
   (5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณสุขด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
   (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย