ปชส.สมุดภาพรัฐบาลเพื่อประชาชน

โครงสร้างการบริหาร

 

 

 

วิสัยทัศน์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ.๒๕๕๖

   :: วิสัยทัศน์[VISION]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

เป็นเลิศด้านระบบบริการสุขภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

   :: พันธกิจ[MISSION]

                ๑.พัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ

             ๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านระบบบริการสุขภาพ

             ๓.พัฒนาคุณภาพระบบบริการให้ได้มาตรฐานรองรับ AEC

             ๔.พัฒนาระบบบริหารให้เอื้อต่อการจัดการคุณภาพที่เป็นเลิศ

 

 

ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อาคารเดิมสร้างบนที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 3 งาน 57 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัด ตรงข้ามวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อาคารที่สร้างเป็นแบบแลนจากกองสุขาภิบาล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 550,000 บาท

ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ย้ายมาสร้างอาคารแห่งใหม่ โดยได้รับบริจาคที่ดิน จากบริษัท มหาชัยเมืองทองบ้านและที่ดิน จำกัด เนื้อที่ 5 ไร่ ราคา 15 ล้านบาท อายที่สร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 3 ชั้น แบบแปลน เลขที่ 8491 จากกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณการก่อสร้าง 20,400,000 บาท และได้เป็นทำการอาคารแห่งนี้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2543

ที่ตั้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุครสาคร เลขที่ 24/87 หมู่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 0-3487-1276-78

โทรสาร : 0-3484-0513 หรือ 0-3487-1274

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

24/87 หมู่ที่ 3 ถ.สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  74000

 โทรศัพท์ที่ทํางาน 034-871276

โทรสาร : 034-871271 หรือ 034-871273