ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 1 /2558
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 1 /2558
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนมิถุนายน 2558
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนมิถุนายน 2558
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 3 /2558
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 3 /2558
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 3 /2558
การประชุมชี้แจงแนวทางและนโยบายระบบข้อมูลปีงบประมาณ 2558
การประชุมชี้แจงแนวทางและนโยบายระบบข้อมูลปีงบประมาณ 2558
การประชุมชี้แจงแนวทางและนโยบายระบบข้อมูลปีงบประมาณ 2558

                 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หน่วยงานรับผิดชอบ   :    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ               :    นางอุบล   ศรีประเสริฐ   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

                                 เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๔๘๗-๑๒๗๖ ต่อ ๓๒๑  มือถือ ๐๙-๒๒๖๔-๒๑๑๑

                        ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในการปฏิรูประบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อการวางแผนและการบริหารงานด้านสาธารณสุข การมีข้อมูลที่มีความถูกต้อง แน่นอน เชื่อถือได้ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จะส่งผลให้การตัดสินใจและวางแผนของผู้บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยให้การดำเนินงานขององค์กร/หน่วยงานมีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ตระหนักในความสำคัญของการจัดการพัฒนาระบบข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บ และได้พยายามพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานนั้นๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ยังคงเป็นไปในลักษณะที่แต่ละหน่วยงานต่างดำเนินการ โดยขาดการประสานงานกัน ส่งผลให้เกิดการซ้ำซ้อนของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปแบบแยกส่วน ไม่ได้มีการดำเนินการในภาพรวม ทำให้การแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพในภาพรวม

          จากปัญหาของจังหวัดสมุทรสาคร ระบบข้อมูลสุขภาพมีปัญหาความหลากหลายของระบบโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระบบต้นทุนในด้านสุขภาพสูงขึ้น อีกทั้งยังขาดความเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพของหน่วยบริการทุกระดับมาตลอดระยะเวลาหลายปี และในบางครั้งไม่สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้ตรงจุดกับปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพัฒนารูปแบบแนวทางของระบบความเชื่อมโยงของข้อมูลสุขภาพ จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการระบบข้อมูลสุขภาพให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการวางแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

         เพื่อให้เกิดคุณภาพของระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพของจังหวัดสมุทรสาคร

 . ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน

          ๑. จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ

๒. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพแฟ้มชุดข้อมูลมาตรฐาน ๕๐ แฟ้มแก่เครือข่ายหน่วย

    บริการและผู้เกี่ยวข้อง

๓. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดสมุทรสาคร              

๔. จัดสัมมนาคณะกรรมการบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดสมุทรสาคร               

    เพื่อบริหารจัดการและวิเคราะห์คุณภาพชุดข้อมูลสุขภาพรายเดือน   

    (รวม ๕ ครั้ง)

๕. สรุปผลการประเมินผลโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

. กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๒  เครือข่ายหน่วยบริการ และProject Manager          จำนวน           ๑๐๐              คน

กิจกรรมที่ ๔  ผู้บริหาร, Project Managerระดับจังหวัด,Datacenter & IT ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

                                                                   จำนวน             ๔๕               คน

๕. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘

.สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

๗.งบประมาณ   

จากงบประมาณผลผลิตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

จำนวนเงิน   ๘๒,๗๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีรูปธรรม ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพมากขึ้น

๙.  การประเมินผล/ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

๑.      มีคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัด

                สมุทรสาคร               

๒.      มี Individual Databased ในรูปแบบโครงสร้างที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำหนดในระดับจังหวัดสมุทรสาครที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

 
 
นายวีรพล นิธิพงศ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร