ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557
ชมรมTO BE NUMBER ONEและภาคีเครือข่ายสุขภาพ
จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน-เดินเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวาคม 2557
ชมรมTO BE NUMBER ONEและภาคีเครือข่ายสุขภาพ
จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน-เดินเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวาคม 2557
ชมรมTO BE NUMBER ONEและภาคีเครือข่ายสุขภาพ
จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน-เดินเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวาคม 2557
ชมรมTO BE NUMBER ONEและภาคีเครือข่ายสุขภาพ
จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน-เดินเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวาคม 2557
ชมรมTO BE NUMBER ONEและภาคีเครือข่ายสุขภาพ
จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน-เดินเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวาคม 2557

 
 
นายวีรพล นิธิพงศ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร